Paisjet teknologjike dhe procesi i të nxënit

Paisjet teknologjike dhe procesi i të nxënit

Me avancimin e teknologjisë është rritur edhe kërkesa e të rinjve për ti poseduar ato. Teknologjia informative ka një ndikim të shumëanshëm në mësimdhënie dhe mësimnxënie, ku shtohen pohimet për ndryshime rrënjësore të procesit mësimor, raportit me nxënësit,...